NASZA SIEDZIBA:
ul. Grota Roweckiego 21 lok. 202
97-400 Bełchatów (Budynek "ROKA")
Telefon:  609 473 128, 661 852 895, 531 874 777

Klienci Indywidualni

Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych obejmuje udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządzanie umów, opinii prawnych i pism procesowych oraz reprezentowanie przed Sądami i innymi organami w sprawach z zakresu:

 

Prawo cywilne:

1. o zapłatę;
2. odszkodowanie i zadośćuczynienie;
3. ochronę własności;
4. zasiedzenie nieruchomości;
5. zobowiązania wynikające z czynu niedozwolonego;
6. bezpodstawne wzbogacenie;
7. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów;
8. naruszenie dóbr osobistych
9. postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.

 

Prawo karne:

1. obrony w sprawach karnych, karnych skarbowych i wykroczeniowych;
2. przygotowywania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;
3. reprezentowania pokrzywdzonego;
4. przygotowywania i popierania prywatnego aktu oskarżenia;
5. reprezentowania oskarżyciela posiłkowego;
6. dochodzenia roszczeń cywilnych w sprawach karnych;
7. prowadzenia spraw o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
8. prowadzenia spraw o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
9. umorzenia i rozłożenia na raty kar pieniężnych;
10. zawieszenia wykonania kary w postępowaniu wykonawczym.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze:
1. o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa;
2. stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
3. przysposobienie;
4. pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka;
5. ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia;
6. ubezwłasnowolnienie;
7. uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego;
8. rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym;
9. zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami;
10. podział majątku wspólnego między małżonkami;
11. alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka.

Prawo własności, inne prawa rzeczowych i prawo lokalowe:
1. o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości;
2. o rozgraniczenie;
3. dotyczących służebności;
4. o naruszenie posiadania;
5. o zniesienie współwłasności;
6. związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną;
7. o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym;
8. opróżnienie lokalu mieszkalnego;
9. wydanie nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego.

Prawo spadkowe:
1. o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarząd spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych;
2. o stwierdzenie nabycia spadku;
3. o dział spadku.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
1. nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy;
2. wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie;
3. ustalenie wypadku przy pracy;
4. świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
5. o prawo do emerytury i renty.